Algemene voorwaarden Webshoptiger B.V.

E-mail: info@webshoptiger.com
Website: https://webshoptiger.com

 

Artikel  – Definities

 1. Webshoptiger B.V.: Webshoptiger B.V., gevestigd te Oisterwijk, KvK-nummer 84754575.

 2. Klant: degene met wie Webshoptiger B.V. een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Webshoptiger B.V. en Klant samen.

 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel  – Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Webshoptiger B.V..

 2. Webshoptiger B.V. en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.

 3. Webshoptiger B.V. en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

 Artikel  – Prijzen

 1. Webshoptiger B.V. hanteert prijzen in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

 2. Webshoptiger B.V. mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.

 3. Webshoptiger B.V. en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 4. Webshoptiger B.V. mag tot 10% van de richtprijs afwijken.

 5. Webshoptiger B.V. moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.

 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.

 7. Webshoptiger B.V. mag de prijzen jaarlijks aanpassen.

 8. Webshoptiger B.V. zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.

 9. Een consument mag de overeenkomst met Webshoptiger B.V. opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel  – Betalingen en betalingstermijn

 1. Webshoptiger B.V. mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.

 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.

 3. De betalingstermijnen die Webshoptiger B.V. hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Webshoptiger B.V. aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.

 4. Webshoptiger B.V. mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel  – Gevolgen te late betaling 

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Webshoptiger B.V. de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Webshoptiger B.V..

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Webshoptiger B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Webshoptiger B.V. op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Webshoptiger B.V., dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel  – Opschortingsrecht

 1. De Klant doet hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel  – Verrekening

 1. De Klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan Webshoptiger B.V. te verrekenen met een vordering op Webshoptiger B.V..

Artikel  – Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:

  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

  • zaken van Webshoptiger B.V. die bij de Klant aanwezig zijn

  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 1. De Klant geeft op eerste verzoek van Webshoptiger B.V. de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel  – Garantie

 1. Wanneer de Klant en Webshoptiger B.V. een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Webshoptiger B.V. enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel  – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Webshoptiger B.V. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. Webshoptiger B.V. mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.

 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.

 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Webshoptiger B.V. op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 5. Zorgt de Klant er niet voor dat Webshoptiger B.V. tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel  – Informatieverstrekking door de Klant 

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Webshoptiger B.V..

 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Webshoptiger B.V. de betreffende bescheiden.

 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Webshoptiger B.V. redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel  – Duur overeenkomst dienst 

 1. De overeenkomst tussen Webshoptiger B.V. en de Klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of anders wordt afgesproken.

 2. Wanneer de Klant een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaat, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, of een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst automatisch eindigt.

Artikel  – Opzeggen dienst voor onbepaalde tijd

 1. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden.

 2. Een consument mag een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel  – Geheimhouding

 1. De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van Webshoptiger B.V. ontvangt geheim.

 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Webshoptiger B.V. waarvan de Klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Webshoptiger B.V. schade kan berokkenen.

 3. De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt.

 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

  • die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant

  • die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel  – Boetebeding

 1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Webshoptiger B.V. voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.

 2. Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.

 3. Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000

 4. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

 5. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade.

 6. Webshoptiger B.V. mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel  – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Webshoptiger B.V. tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Webshoptiger B.V. geleverde producten en/of diensten.

Artikel  – Klachten

 1. De Klant moet een door Webshoptiger B.V. geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Webshoptiger B.V. daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.

 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Webshoptiger B.V. hiervan op de hoogte stellen.

 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Webshoptiger B.V. hierop gepast kan reageren.

 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Webshoptiger B.V..

 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Webshoptiger B.V. andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel  – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Webshoptiger B.V..

 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Webshoptiger B.V. ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel  – Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Webshoptiger B.V. een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel  – Aansprakelijkheid Webshoptiger B.V.

 1. Webshoptiger B.V. is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Webshoptiger B.V.

 2. Wanneer Webshoptiger B.V. aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.

 3. Webshoptiger B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

 4. Wanneer Webshoptiger B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

 6. Webshoptiger B.V. heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de Gebruikers zelf, Opdrachten, referenties, offertes is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Webshoptiger B.V. draagt voor de inhoud van Opdrachten, offertes, referenties etc. geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt Webshoptiger B.V. verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Freelancers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.

 7. Webshoptiger B.V. biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook , met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Webshoptiger B.V. niet:- dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is
  – dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
  – dat derden niet de Website en/of de systemen van Webshoptiger B.V. onrechtmatig zullen gebruiken.
 8. Webshoptiger B.V. is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Webshoptiger B.V. ontstaat.

Artikel  – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Webshoptiger B.V. vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel  – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Webshoptiger B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Webshoptiger B.V. nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Webshoptiger B.V. in verzuim is.

 3. Webshoptiger B.V. mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Webshoptiger B.V. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel  – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Webshoptiger B.V. door de Klant niet aan Webshoptiger B.V. kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.

 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  – computer­virussen
  – stakingen
  – overheidsmaatregelen
  – vervoersproblemen
  – slechte weersomstandigheden
  – werkonderbrekingen

 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Webshoptiger B.V. 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Webshoptiger B.V. kan nakomen.

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Webshoptiger B.V. de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.

 5. Webshoptiger B.V. hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Webshoptiger B.V. hiervan voordeel heeft.

Artikel  – Wijziging overeenkomst 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Webshoptiger B.V. de overeenkomst aanpassen.

Artikel  – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Webshoptiger B.V. mag deze algemene voorwaarden wijzigen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Webshoptiger B.V. altijd doorvoeren.

 3. Ingrijpende wijzigingen zal Webshoptiger B.V. zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel  – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Webshoptiger B.V. aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Webshoptiger B.V..

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel  – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Webshoptiger B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel  – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Webshoptiger B.V. is Nederlands recht van toepassing.

 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Webshoptiger B.V. is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Webshoptiger B.V., tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 27 september 2023.